Wybór kierunku kształcenia lub zawodu, zmiana pracy czy przekwalifikowanie się to jedne z kluczowych decyzji w życiu. Niosą one za sobą poważne konsekwencje. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować ze swoich upodobań po to, by trafić w aktualne trendy. Istotne jest aby wybór  taki uzależnić przede wszystkim od swoich indywidualnych  predyspozycji . Centrum Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy QKarierze jest pomocne w ukierunkowaniu profesjonalnych potrzeb osobom bezrobotnym, poszukującym lepszej pracy, uczniom, studentom, absolwentom, szkolącym się oraz innym poszukującym swego miejsca na współczesnym  rynku pracy.

QKarierze współpracuje jednocześnie z pracodawcami, wspierając proces poszukiwania odpowiednich kandydatów na dostępne stanowiska pracy.


Zakres usług

PRZEPROWADZANIE TESTÓW PREFERENCJI ZAWODOWEJ 
WSPARCIE W ANALIZIE UMIEJĘTNOŚCI I PREFERENCJI
INFORMACJE O AKTUALNYCH TRENDACH NA RYNKU PRACY
INFORMACJE O WYMAGANIACH ZAWODOWYCH
MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z BAZY OFERT PRACY
TWORZENIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH (CV / LIST MOTYWACYJNY)
PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
PISANIE BIZNESPLANÓW 
SZKOLENIA Z ZAKRESU PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY
SZKOLENIA ZAWODOWE - POMOC W DOBORZE ORAZ PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI      
       FIRMAMI SZKOLENIOWYMI

WYNAJĘCIE OPIEKUNKI DZIECIECEJ 
WYNAJĘCIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 


O Nas

Centrum Doradztwa  Zawodowego i Pośrednictwa Pracy  QKarierze powstało w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy na usługi z zakresu doradztwa zawodowego.  QKarierze prowadzi  Lilla Misztela z wykształcenia i doświadczenia doradca zawodowy, pedagog , trener oraz  trener rodziny, a także  pośrednik pracy.  Ponadto  posiada   uprawnienia  na przeprowadzanie testów  KZZ,  Atnich i inne. Od 2006r. udzielała porad jako doradca zawodowy  wspierając bezrobotnych, poszukujących ,  pracy, uczniów, studentów, emerytów, ludzi w każdym wieku. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zna dobrze specyfikę  rynku pracy i zasady jakie nim  kierują. Doświadczenie to zdobyte zostało podczas pracy w projektach unijnych , współpracując z urzędami pracy oraz udzielając indywidualnych porad zawodowych. Celem  QKarierze  jest pomoc wszystkim szukającym swojego miejsca na współczesnym rynku pracy.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja ogólna

Polityka Prywatności jest wyrazem przestrzegania przez nas przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi informacjami, których możesz poszukiwać w związku z podstawą prawną przetwarzania oraz sposobami zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

Są to wszelkie informacje, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany w drodze przetwarzania danych osobowych (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres email), to jest wykonywania czynności takich jak zbieranie, przechowywanie, usuwanie, analizowanie.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Lilla Misztela, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Q Karierze Centrum Doradztwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy Lilla Misztela”, z siedzibą w Stargardzie (73-110), ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 2/3, NIP: 8541038538. Możesz skontaktować się z nami listownie pod adresem wskazanym w zdaniu poprzednim lub wysyłając email na adres: biuro@qkarierze.pl

Do kogo Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich osób, których dane osobowe są gromadzone w związku z korzystaniem z naszych usług, niezależnie od etapu współpracy i miejsca, w oparciu o które otrzymujemy Wasze dane (np. portal społecznościowy). Mogą to być dane udostępnione w związku z poszukiwaniem pracy, organizowaniem szkoleń, świadczeniem innych usług, kontynuowaniem relacji po znalezieniu pracy lub w związku z wizytami na naszej stronie internetowej. W skrócie, stosuje się do: użytkowników strony www, kandydatów, klientów, dostawców.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych może być Twoja zgoda, nasz uzasadniony interes lub treść wiążącej obie strony umowy.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości świadczenia usług, a to nie byłoby możliwe bez poznania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możemy realizować przekazane zlecenia, zawarte z Tobą umowy, a także informować Ciebie o nowych produktach lub usługach, jak również prowadzić statystyki i badania zadowolenia klientów. Przekazanie nam danych osobowych pozwala na wykonywanie czynności rozliczeniowych i podatkowych w związku z zakończeniem usługi w całości lub w części.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane są przechowywane co do zasady do czasu przedawnienia roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze. Spełniając zobowiązania publicznoprawne, np. w celach podatkowych i rachunkowych przechowujemy Twoje dane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane potencjalnym pracodawcom, a także osobom trzecim w postaci naszych usługodawców, jeżeli będzie to środek do uzyskania względem Ciebie jak najlepszej obsługi. Jeżeli poszukujesz pracowników, możemy przekazywać Twoje dane osobowe potencjalnym kandydatom dla zwiększenia puli chętnych do podjęcia pracy, a także naszym usługodawcom w celu usprawnienia współpracy pomiędzy nami.

Przysługujące Tobie uprawnienia

Dane osobowego to informacje indywidualizujące jednostki, stąd wynika potrzeba przyznania takim jednostkom szerokich uprawnień, z których mogą korzystać w każdym czasie:

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub dla innych określonych indywidualnie działań

Prawo dostępu do danych

Prawo żądania sprostowania danych osobowych

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Prawo żądania usunięcia danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych osobowych (prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych jako kopii w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, które możesz przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby dane te zostały przekazane do innego administratora bezpośrednio przez nas)

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych